ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  • 1.jpg
  ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนว่าขยะหลังจากนำมารีไซเคิลได้จะสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้าง 1.ขยะประเภท กระป๋องอลูมิเนียม และกระป๋องเหล็ก สามารถนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นกระป๋องอลูมิเนียม ...

 • anurak2.jpg
  การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ำจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความต้องการน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความต้องการน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ความสมดุลของทรัพยา...

 • k_50.jpg
  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ "...เรื่องป่า ๓ อย่าง คือ ไม้ฟืน ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน..ประชาชนมีความรู้ ทั้งคนที่อยู่บนภูเขาที่คนที่อยู่ในที่ราบเขามีความรู้ เขาทำงานมาตั้งหลายชั่วคนแล้ว...

 • 20140605114103716.jpg
  วัฒนธรรมเป็นคำที่มีความหมายรวมกันของพฤติกรรมของคนในสังคมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นวิถีชีวิตของสังคมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ วัฒนธรรม เกิดจากความรู้ ความค...

 • p1.jpg
  พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง กำหนดระบบงานเพ...

 • Main_0_20160115-110637.jpg
  ตลาดงานคนพิการ คลิก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิก
Visitors: 1,490