การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ  เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

   (1) มีสัญชาติไทย

   (2) มีสมุดคู่มือคนพิการ

   (3) มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า

 

ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

   ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านระหว่าง

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี พร้อมหลักฐานต่อไปนี้

   (1) สำเนาบัตรประชาชน

   (2) สำเนาทะเบียนบ้าน

   (3) บัตรคนพิการ

   (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาอุทัย

   กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้และไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินแทน

 

หมายเหตุ  โดยจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการครั้งแรกในเดือนตุลาคมของปีถัดไป เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า

 

Visitors: 1,491