วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชนน่าอยู่  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นประชาชนมีส่วนร่วมด้วยวิถีชีวิตพอเพียง

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

            อำเภออุทัยเป็นเมืองน่าอยู่  เขียวขจี  สันติสุข  สืบสานประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคเป็นแหล่งผลิตอาหารและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  และพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหม่  พาณิชยกรรมและบริการที่ก้าวหน้า   ศูนย์ รวบรวมและขนส่งสินค้าด้านเกษตรที่สำคัญของภูมิภาคด้วยระบบเครือข่ายทาง คมนาคมและการขนส่งระหว่างเมืองและกรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐาน

              แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ศิลปกรรมและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นและหรือภูมิปัญญาคนดีศรีอยุธยา แหล่งการเรียนรู้  วิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา  เสริมสร้างคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง  ที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน  มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งการดำรงชีวิต  สามารถพึ่งพาตนเองได้  อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

              ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นไทย  สิทธิ  เสรีภาพ  และเสื่อมใสศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ททรงเป็นประมุข  นักการเมืองทุกระดับและประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีจิตสำนึกในระบบคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี

 

 

Visitors: 1,171