ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ด้านประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การกีฬาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 5. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านสาธารณสุข

 

       แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

-ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

 

 1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน
 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
 3. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 4. ปรับปรุงระบบการประปา
 5. ตรวจสอบรังวัดที่สาธารณะ

 

-ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. รณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด
 2. โครงการปลูกต้นไม้

 

-ด้านประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 1. จัดเพิ่มจำนวนบุคลากร
 2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
 3. จัดทำระบบเสียงตามสายให้ทั่วถึง
 4. จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่

 -ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การกีฬาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 1. อุดหนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาความรู้และสุขภาพอนามัยแก่เด็ก  เช่น  ส่งเสริมการ  กีฬาในโรงเรียน   ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  ลูกเสือ  เป็นต้น
 2. การจัดงานประเพณีและวันสำคัญของชาติต่างๆ
 3. อบรมและให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในด้านยาเสพติด
 4. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน  รวมทั้งประชาชนทั่วไป
 5. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่างๆ
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตำบล  เช่น  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  กลุ่ม  อสม.  และกลุ่มแมบ้าน  เป็นต้น
 7. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบล

 -ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านสาธารณสุข

 1. จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในงานสาธารณสุข
 2. ดำเนินการฉีดยา  ทำหมันและพิษสุนัขบ้าและแมว

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

 1. รักษาและใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าทางด้านการ ท่องเที่ยว
 2. อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่  ระบบชลประทานที่ดี  และเทคโนโลยีในการพัฒนาแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ
 3. ใช้ศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า  การ     ลงทุน  และอุตสาหกรรม
 4. สร้างสภาพแวดล้อมของเมือง / ชุมชนให้น่าอยู่  และเอื้อต่อการพัฒนา
Visitors: 1,490