ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา ม.11 ระยะทาง 1,108 เมตร