หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
อย 0023.1/ว 515 ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
มท 0807.2/ว 2997 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 541 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 540 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 536 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 539 ส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 538 ส่งรายงานค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 537 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 14367 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 14365 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 และภาษีสรรพสามิต  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 14366 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 งวดที่7/2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 530 แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชน ในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 14234 การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 529 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลฯ ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 14169 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 386