หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า
นมัสการ หลวงปู่ดู พรหมปัญญา วัดสะแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ข้าวเม่า
1
2
3
 

 
ที่ อย 0023.5/ว 12075 การเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/12007 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว12006 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว12005 ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาร รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันกรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว512 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว511 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิถุนายน 2564  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 11937 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว11936 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 507 การดำเนินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 506 รายงานข้อมูลการดูแล ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว505 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว11862 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว 502 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว11861 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว11847 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
อย0023.3/ว 11840 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
อย 0023.5/ว11833 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
อย0023.3/ว11828 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
อย 0023.4/ว 11821 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
อย 0023.3/ว11812 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตาสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


   
ทต.ลาดชะโด โครงการจิตอาสา [ 24 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.ข้าวเม่า การขึ้นทะเบียนรับเยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 202 
อบต.น้ำเต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 23 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านโพธิ์ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนในชุมชน [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านโพธิ์ ลานกีฬาที่สามารถใช้เล่นกีฬาได้ทั้งกลางวันและกลางคืน [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านนา ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสำนักงาน [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านนา ดำเนินการตัดตั้งศูนย์พักคอย อบต.บ้านนา [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองจิก ประกาศคำสั่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.คลองจิก มอบถุงยังชีพ อาหาร 3 มื้อ และน้ำดื่มให้ผู้ที่ต้องกักตัวในตำบลคลองจิก [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวเวียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ วัดโบสถ์(บน) ตำบลบ้านกระทุ่ม [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียงขอขอบพระคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) (Greater [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองจิก มอบชุดวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่แจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวเวียง งานไฟฟ้าเทศบาลลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระทุ่ม จำนวน 3 ด [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพแตง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหร [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
   
ร้องเรียนเรื่องสุนัข-แมวจรจัด (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 708  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพ (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 418  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 81  ตอบ 0  
ถนนทางเข้าบ้านจัดสรรริมคลองวัดไทร ม. 11.ต.ข้าวเม่า (31 ม.ค. 2564)    อ่าน 132  ตอบ 0  
ด่วนมากที่สุด ขอให้ทาง อบต.ข้าวเม่า ดำเนินการติดตั้ง สัญญาณตราจร ไฟกระพริบ ในพื้ (10 พ.ย. 2563)    อ่าน 180  ตอบ 2  
 
 
 
 
 
 


ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community I [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ สำหรับการดำเนินการศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolati [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]

 
 
   

การบูรสมุนไพรแครอท

วัดโตนด (1)
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ข้าวเม่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ : 035-770-182  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า  
จำนวนผู้เข้าชม 4,286,832 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
รับเรื่องร้องเรียน
035-770-182 

facebook
อบต.ข้าวเม่า

facebook
อบต.ข้าวเม่า
อบต.ข้าวเม่า