หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
โครงการบ้านรักการอ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า  
 

                                      บ้านรักการอ่าน อบต.ข้าวเม่า
                  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม \"บ้านรักการอ่าน\" เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อเยาวชนและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ศึกษา หาความรู้ ด้านการอ่าน ตามจุดบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่าจัดทำขึ้น ตามจุดประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หมู่ที่ 3,4,5,6,8

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 12.00 น. โดย คุณ วิกันดา สุภาสุภาสุทธิ์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน