หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารราชการอื่น เพื่อการติดต่อราชการในที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ปี 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี2561-2565) [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ [ 21 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า [ 1 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)