หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า
นมัสการ หลวงปู่ดู พรหมปัญญา วัดสะแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ข้าวเม่า
1
2
3
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  
 

                    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
               ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
----------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ
     1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
     1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด        แก่ทางราชการ
     1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้  ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ        ทางราชการเป็นสำคัญ
     1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

ข้อ 2  การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา
     2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่าง
                 เท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ
     2.2  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว        และครบถ้วน

ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
     3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็น
                  ประโยชน์ต่อส่วนรวม
     3.2  ขยัน  อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
     3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ำใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-2-


ข้อ 4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
4.1  ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ  5  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1  วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง
5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพึ่งตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบายมุข

ข้อ 6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน        ข้าราชการ

ข้อ  7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ

ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  และนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง

ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ประกาศ  ณ  วันที่   23   มกราคม  พ.ศ. 2562


                               (นายณรงค์ศักดิ์  ไตรทาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.16 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ : 035-770-182  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า  
จำนวนผู้เข้าชม 1,252,702 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
รับเรื่องร้องเรียน
035-770-182