หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า
นมัสการ หลวงปู่ดู พรหมปัญญา วัดสะแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ข้าวเม่า
1
2
3
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ได้ถูกนำมาสรุปเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจ     ในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า เป็นผู้คุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะสูง เปี่ยมใจในการบริการ ด้วยเข้าถึงประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสำเร็จ

พันธกิจ
1. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสำคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
3. สร้างภาวะผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กำหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้


ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
2. จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมด
3. กิจกรรมการส่งเสริมยกย่องบุคลากร

2. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ)
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
เพื่อนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานเชิงบวกให้เพิ่มมากขึ้น 1. ข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (%
Competency Fit)
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน
3. ร้อยละของความพึงพอใจของต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
3. การจัดการความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีความพร้อมในการสนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร 1. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
3. จำนวนความรู้/บทความ/
4. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เสริมสร้างค่านิยมในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมการมาส่วนร่วมของบุคลากรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 1. มีการดำเนินการประกาศคุณธรรมจริยธรรมและประชาสัมพันธ์
2. การพัฒนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
3. มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 5.๑ การส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน ในแง่มุมต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร 1. มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการทำงาน
2. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการทำงาน
3. มีการประสานงาน การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ในองค์กร (การแจ้งข้อมูลข่าวสาร  หนังสือแจ้งเวียน เวปไซต์ ไลน์กลุ่ม เฟสบุค) 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.22 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า

ผู้เข้าชม 188 ท่าน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ : 035-770-182  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า  
จำนวนผู้เข้าชม 1,211,152 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
รับเรื่องร้องเรียน
035-770-182