หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

หลักสูตรการพัฒนา
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ได้พิจารณาและให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน - อัตรา
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา
9. พนักงานจ้าง ทั่วไป
กองคลัง ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน -  อัตรา
5. ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา
7. พนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
กองช่าง ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน -  อัตรา
2. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
3. พนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 6 อัตรา


การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทำงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทำงาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น  
การกำหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความสำเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้       ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสำเร็จได้ ในการกำหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สำหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ได้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.34 น. โดย คุณ ชนิดา ธนูบรรพ์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน