หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
 
การคมนาคมของตำบลข้าวเม่า ใช้การคมนาคมทางบกเป็นสำคัญ ประชาชนนิยมใช้ถนนลาดยางเป็นส่วนใหญ่ ใช้ถนนลูกรังเลียบคลองศาลา ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในตำบลนิยมใช้กันมาก
 
 
       
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองข้าวเม่า
คลองชลประทาน 3 ขวา

คลองยายกะตา
คลองวัดไทร
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น
บ่อบาดาล

ประปาหมู่บ้าน
ถังเก็บน้ำฝน
 
 
 
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลข้าวเม่า ส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำจากน้ำฝนเป็นหลัก นอกจากนั้นยังอาศัยน้ำจาก คลองธรรมชาติและคลองชลประทานต่างๆ เช่น คลองข้าวเม่า คลองยายกะตา คลองวัดไทร และคลองชลประทาน 3 ขวา
ดินของตำบลข้าวเม่า จะเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว มีชุดดินเพียงอย่างเดียว คือ ดินชุดอยุธยา ดินชุด นี้จะมีอยู่ทุกพื้นที่ของตำบล ลักษณะของดินลึกมาก ดินมี ความลาดชัน 0 – 1 % มีสีดำถึง เทาปนดำ การระบายน้ำช้ามาก ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และมีปริมาณโปรตัสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก ดินมีความเหมาะ สมในการปลูกข้าว