หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
ประชากรตำบลข้าวเม่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ด้านศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ผู้คนมีความสามัคคีอยู่ด้วยกัน แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน
 
 

ตำบลข้าวเม่า ส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่
 

สถานีตำรวจอุทัย

อาสาสมัครตำรวจบ้าน

ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน
 
 
ตำบลข้าวเม่า มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดสะแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบ้านเป็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดโตนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้

งานประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน

งานประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม

งานประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม

งานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
 
 

สถานีอนามัยประจำตำบล ตั้งอยู่ให้บริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลข้าวเม่า ได้แก่

กลุ่มแม่บ้านสินค้าไข่เค็ม

กลุ่มจัดทำการบูรส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษากลาง