หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวรุ้งลาวรรณ พูลโภคะ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
โทร : 084-3385250
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวรุ้งลาวรรณ พูลโภคะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-3385250
นางสาวสุวิมล ขาวดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-9289154
นายวรวุฒิ สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-9913570