หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 


นายณรงค์ศักดิ์ ไตรทาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
 
 


นางสาวรุ้งลาวรรณ พูลโภคะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสิริรัตน์ ขันธิสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางณิชาพัฒน์ ทองขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุภาพันธ์ ทักสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา


นายวราวุฒิ เหล่าประเสริฐศิริ
นักพัฒนาชุมชน


นายธราธร หมอนสุวรรณ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอรุณ จันทวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป