หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านสาธารณสุข