ท่านต้องการให้ อบต.ข้าวเม่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 3 )
75.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
25.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%