กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 

 
 
 
 
 
แจ้งซ่อมระบบการจ่ายน้ำ หมู่ที่ 11
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
        เนื่องด้วยระบบการจ่ายน้ำประปาหมู่ 11 ใช้งานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เป็นปัญหากับผู้ใช้น้ำหลังเวลา 22.00 น. จึงขอให้ทาง อบต.ข้าวเม่า เร่งรัดเข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็วให้สามารถส่งน้ำให้ประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
        ทั้งนี้ หากทาง อบต.ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมปัญหาดังกล่าวได้โปรดแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ และทาง อบต.ข้าวเม่า ไม่สามารถดำเนินการได้จะให้กระทรวงฯ พิจารณาข้อปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวรับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เขียนโดย   คุณ ประชากร หมู่ 11

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 14.27 น. [ IP : 203.158.231.146 ]  
 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล อบต.จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.ข้าวเม่า

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 10.09 น. [ IP : 49.48.240.22 ]  
 

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลข่าวเม่า
        หลังจากที่ทาง อบต.ข้าวเม่า ได้รับแจ้งระบบจ่ายน้ำประปา ของหมู่ 11 และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช็คในวันที่ 19 มีนาคม 2562  ช่วงบ่ายๆ (ตามบ้านเรือนประชาชน) ทางเราขอเรียนในท่านทราบว่า ช่วงระยะเวลาที่ท่านไปตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำนั้น เป็นเวลาทำการของทางราชการซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาที่น้ำประปาไหลตามปกติ แต่อยากให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช็คที่ระบบการจ่ายไฟมากกว่า เพราะปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากระบบน้ำประปาของบ้านประชาชน
        ในการนี้ จึงขอเรียนให้ท่านทราบตามที่ระบุในครั้งแรกว่า เวลาที่น้ำไม่ไหลเป็นเวลาหลัง 22.00 น. (สี่ทุ่มไปแล้ว) หรือช่วง 22.30 น. (สี่ทุ่มครึ่ง) จึงขอให้ท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำประปาในเวลาดังกล่าว เพราะช่วงเวลาน้ำไม่ไหล ไม่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ เพราะเป็นนอกเวลาราชการ
         ทั้งนี้  ขอให้ทาง อบต. ข้าวเม่า จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ลูกจ้างของท่าน) เกี่ยวกับการบริการที่ดีตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ ที่พึงปฏิบัติต่อราษฏร เพราะถือว่าลูกจ้างเหล่านั้นเป็นบุคลากรของรัฐ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้ อบต.
         จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


เขียนโดย   คุณ ประชากร หมู่ 11

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 18.22 น. [ IP : 203.158.231.146 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)